Historie

CASRI bylo zřízeno v  roce 1974 jako desetičlenný tým k zabezpečení  tréninkové přípravy vrcholových sportovců. Laboratoře CASRI měly zajistit aktuální kontrolu armádních sportovních družstev rozmístěných  na teritoriu Čech, Moravy a Slovenska a vybraných reprezentačních týmů. Jedna laboratoř vybavená jako fyziologicko-biochemická  umožňovala komplexní spiroergometrické vyšetření na bicyklovém  ergometru a základní biochemickou analýzu krve a moče. Druhá laboratoř vybavená jako psycho-motorická umožňovala komplexní dynamometrické vyšetření maximální svalové síly a laboratorní  psychomotorické testy. Navíc zde bylo mobilní  zařízení  pro  telemetrické   sledování  EKG,  EEG,  EMG a dechové frekvence.

V letech 1981-1984 se vedle zabezpečení provozu pojízdných laboratoří budovala  materiální základna pro  terénní biochemický servis jednotlivých ASD a reprezentačních družstev. Byly vytvořeny i předpoklady  k širší metodické a  konzultační činnosti pro pracovníky realizačních týmů.

Od roku 1988 je postupně pracoviště transformováno do dnešní podoby, kdy pro stacionární provoz jsou organizačně, personálně i materiálně vytvořeny laboratoře pedagogicko-psychologická, biochemie,  fyziologie, biomechaniky, výpočetní techniky a vývojová. Pro zabezpečení terénního sledování je k dispozici universální pojízdná laboratoř UNILAB.

Během své  existence prošlo pracoviště  řadou změn organizačních i  formálních. Při svém vzniku  bylo nazváno Vědeckovýzkumné pracoviště  vrcholového sportu  ČSLA, později  bylo začleněno  do Správy  vrcholového sportu  ČSLA  jako  oddělení vědy  a výzkumu, v roce 1988 bylo  vytvořeno nejprve Prozatímní pracoviště  vědy a výzkumu a následně  opět Vědeckovýzkumné pracoviště vrcholového sportu ČSA. Dnem 1.1.1991 vzniklo Vědecké a servisní pracoviště  vrcholového sportu  ČSA, které bylo podřízeno náčelníkovi STVS FMO. Od 1.12.1991 bylo pracoviště součástí nově vytvořeného Armádního centra tělesné výchovy a sportu Praha. Od 15.4.1993 bylo pracoviště přetransformováno do příspěvkové organizace Ministerstva obrany s názvem Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu. V obchodním styku používáme název CASRI.