FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ

Laboratoř zabezpečuje úkoly spojené s objektivizací aktuálního fyziologického stavu sportovců, případně příslušníků AČR. K tomu využívá funkčních vyšetření – zátěžové diagnostiky. Zátěžové testy slouží k monitorování fyziologické odezvy organismu na zatížení a jeho adaptaci na něj. Na základě analýzy zjištěných výsledků navrhuje postupy k optimalizaci výkonnosti sportovců, především pomocí úprav tréninku.  Výsledky zátěžových testů mohou predikovat potřebu detailnějších specializovaných vyšetření, např. z pohledu biochemie, dietologie či sportovní psychologie. Ve spolupráci s příslušnou laboratoří pak má sportovec k dispozici rozsáhlý a především úzce propojený okruh specialistů.

Podobný přístup jako k vrcholovým sportovcům poskytuje fyziologická laboratoř i příslušníkům AČR. Schopnost zvládat náročné fyzické zatížení a adaptovat na něj organismus pomocí systematické přípravy je základním předpokladem pro plnění úkolů, požadovaných od příslušníků elitních vojenských jednotek. Existuje zde rovněž úzká souvislost mezi vykonáváním specifické vojenské činnosti a jejím vlivem na zdraví jedince.

Zde může fyziologická laboratoř  na základě profesní specializace připravit zátěžový test či přímo postavit baterii testů, které mohou sloužit k pravidelnému testování jak obecné kondice, tak konkrétních funkčních parametrů.

 

Zátěžová diagnostika slouží k několika základním účelům:

  • Poskytuje obraz aktuální fyzické kondice
  • Poskytuje data pro systematický rozvoj jednotlivých složek kondiční přípravy
  • Eliminuje nahodilosti v přípravě
  • Zvyšuje efektivitu přípravy

 

Diagnostika je proveditelná v laboratorním prostředí, stejně jako v terénních podmínkách. Hlavní přínos laboratorního testování je ve standardizovaném prostředí a za neměnných podmínek, oproštěných od vlivů okolního prostředí. V laboratorních podmínkách je samozřejmostí  použití trenažerů podle specializace daného sportovce – k dispozici jsou profesionální běžecké pásy, cyklistické trenažery umožňující absolvovat test na vlastním závodním kole, včetně možnosti upnutí všech typů pevných os, speciální trenažery pro vodní sporty – veslování a kanoistiku.

 Terénní testování oproti tomu nabízí vyšší specifikum pohybu v daném prostředí.

Za optimální lze považovat kombinaci laboratorních a terénních testů a především cílenou analýzu jejich výsledků, posuzovanou jako komplex dat konkrétního jedince v časové ose.

 

Testy a testové baterie

Neexistuje jediný všeobjímající test. Vždy je třeba cílit na konkrétní sportovní specializaci se zřetelem ke sportovní historii a věku sportovce s ohledem na očekávaný profit z testu.

Mezi základní fyziologií sledované parametry patří spotřeba kyslíku a tvorba a utilizace laktátu. Tyto parametry s poměrně vysokou mírou objektivity odrážejí metabolické pochody v organismu a umožňují tak posuzovat využívání energetických zdrojů organismu. V souvislosti s podávaným výkonem lze na základě získaných dat interpretovat výsledky sloužící ke zvýšení efektivity tréninkového procesu – nastavení tréninkových pásem, hodnocení výkonu ve sledovaném rozsahu a především upravovat tréninkové parametry s ohledem na aktuální fázi RTC a cíle závodní sezony.

Za nejrozšířenější testy lze považovat:

  • maximální spirometrický test. Jedná se o test do subjektivního maxima, jehož výsledky vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního systému a oxidativní kapacitě kosterního svalstva, což patří mezi základní předpoklady pro vytrvalostní – aerobní práci. Maximální spotřeba kyslíku ukazuje na schopnost organismu přijmout kyslík, transportovat ho pracujícím svalům, ale také na schopnost svalů dodaný kyslík využít.

 

  • test laktátové křivky. Umožňuje hodnotit metabolické schopnosti organismu při tělesném zatížení. Především jde o schopnosti aerobního a aerobně-anaerobního charakteru, které jsou předpokladem k pohybovému výkonu trvajícímu od desítek vteřin po několik hodin. Nepřímo ukazuje na míru efektivity využívání energetických zdrojů, resp. využívání hlavních energetických živin.

 

  • vysokou vypovídací schopnost především z pohledu rychlostních až silově rychlostních parametrů (sprinterská specializace v běžeckém a sjezdovém lyžování, lední hokej apod.) má Wingate test.

 

  • anaerobní výkon a kapacitu lze ověřovat pomocí vytrvalostního testu.

 

  • test maximálního tukového metabolismu slouží k hodnocení prakticky opačného pólu výkonnostního rozsahu, nicméně neméně významného. Zde úzce spolupracujeme s dietologickou laboratoří, především v interpretaci a případné následné intervenci.

 

  • nedílnou součástí testování je antropometrické měření. Vybrané antropometrické parametry mají vysokou korelaci k výsledkům zátěžových testů a především k podávanému sportovnímu výkonu.

Kontakt:   sekera@casri.cz, tel:. 607 002 076