ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Provádí sběr dat a jejich analýzu při řešení projektů obranného výzkumu a dlouhodobého záměru rozvoje výzkumné organizace v oblasti získávání a dalšího rozvoje požadované tělesné a psychické připravenosti. Při své činnosti analytická laboratoř úzce spolupracuje s ostatními laboratořemi CASRI. Výsledky těchto analýz jsou využívány pro zpracování metodických a didaktických materiálů, určených k využití veliteli a odbornými tělovýchovnými pracovníky v základním i speciálním výcviku v AČR. Analytická laboratoř se zabývá i měřením a vyhodnocováním vybraných tělesných a psychických parametrů příslušníků Policie a Hasičského záchranného sboru ČR.

Vyhodnocená data jsou zpracovávána a prezentována na odborných vědeckých konferencích v ČR a zahraničí, dále prezentována v odborných a populárních publikacích a časopisech.

Analytická laboratoř zajišťuje spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty v rámci České republiky i mimo ní. Za výzkumnou organizaci zpracovává podklady a poskytuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice.