PSYCHOLOGICKÁ LABORATOŘ

Poskytuje podporu vrcholovým sportovcům a participuje při řešení projektů obranného výzkumu. Služby pro klienty jsou zaměřené na sebeovládání, lepší orientaci ve vlastní osobnosti a psychických schopnostech včetně intelektu a na pomoc při řešení obtížných životních situací.

Psychologická laboratoř disponuje technologií NIRS (Blízká infračervená spektroskopie) sloužící k měření relativních změn v mozkové oxygenaci a objemu krve v určitém tkáňovém regionu mozku. Pomocí NIRS lze sledovat změny ve fungování jednotlivých částí mozku při různé úrovni tréninkové zátěže. Monitoring okysličení svalové tkáně a hemodynamiky pomáhá charakterizovat svalový výkon sportovců před, během a po tréninku.

Nabízíme psychodiagnostické, poradenské a psychoterapeutické služby a koučink. Při terapii využíváme vědecky uznávaného přístupu kognitivně-behaviorální terapie (KBT), Biofeedbacku a Terapie zaměřené na člověka (PCA).

Využití psychologických služeb ve sportu

Psychologická příprava je vedle fyzické, kondiční, technické a taktické připravenosti, nedílnou součástí tréninku sportovce. Při současném využití obdobných tréninkových prostředků je vhodné hledat rezervy k získávání převahy nad soupeřem právě v oblasti psychické přípravy. Psychická příprava by proto měla být pevnou součástí sportovní přípravy po celou kariéru sportovce. Psychická příprava je prevencí selhání z psychologických příčin, pozitivně ovlivňuje psychiku sportovce k dosažení vysoké sportovní výkonnosti a současně se snaží zmírnit dopady negativních psychogenních vlivů. Konkrétně můžeme působit na pozornost, motivaci, emoce, myšlení, chování a seberegulaci. Sportovní psychologie se nezaměřuje pouze na zlepšování výkonnosti, ale pomáhá také rozvoji osobnosti sportovce a pečuje o jeho duševní hygienu. Klíčem pro sestavení individuálního tréninku je v prvé řadě hlubší znalost vlastních možností a limitů.

Poskytované služby
  • Zvyšování psychické odolnosti, optimalizace psychického stavu před výkonem
  • Biofeedback terapie 
  • Práce s motivací, stresem, úzkostí, nervozitou, nestabilní emocionalitou
  • Odstraňování problémů s koncentrací, sebevědomím, zátěží
  • Poúrazové stavy, návrat na vrchol
  • Psychodiagnostika – osobnostní charakteristika, sebepojetí, motivace k výkonu, pozornost
  • Koučink v otázkách dosahování cílů a snů v osobním i sportovním životě
  • Nácvik relaxace a pomoc s obnovením psychické pohody
  • Zvládání těžkých životních situací, vztahové problémy
  • Další – zeptejte se nás…

Kontakt:   rusnakova@casri.cz, tel:. 973 204 657