POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon č. 106/1999), má CASRI povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může CASRI požádat o informaci písemně, způsobem uvedeným níže.

Podání žádosti

CASRI poskytne požadovanou informaci v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti.
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, nebo není-li dostatečně zřejmé, jaká informace je žadatelem dle zákona č. 106/1999 požadována, případně pokud je dotaz formulován příliš obecně, vyzve CASRI žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne ředitel CASRI o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Nevztahuje – li se požadovaná informace k působnosti CASRI, dojde k odložení žádosti a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena žadateli v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti)

Pokud existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace, vydá ředitel CASRI rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Po zpracování žádosti je žadatel vyrozuměn a vyzván k úhradě příslušných nákladů za poskytnuté informace (dle zveřejněného Ceníku nákladů). Po zaplacení je žadateli vydána požadovaná informace, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.

Způsoby podání žádosti

Žádost se zasílá písemně poštou, elektronicky nebo předáním na casri@casri.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA

ID: pssgys9

OTVÍRACÍ DOBA

Po – Pá
8.00 – 11.30
12.00 – 14.00

Ceník úhrad v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Položka Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH
Úhrada nákladů za vyhledávání informací za každou 1/2 hod. jednoho pracovníka 124 Kč 26 Kč 150 Kč
Formát A4 1-stranné kopírování 2,50 Kč 0,50 Kč 3 Kč
2-stranné kopírování 2,50 Kč 0,50 Kč 3 Kč
Formát A3 1-stranné kopírování 3,30 Kč 0,70 Kč 4 Kč
2-stranné kopírování 4 Kč 1 Kč 5 Kč
Vypálení dokumentace na CD nebo DVD 83 Kč 17 Kč 100 Kč
Náklady na odeslání informací žadateli 41 Kč 9 Kč 50 Kč
Platnost od: 1. 1. 2018 Žadatel může využít formulář Žádost o poskytnutí informace Žádost lze též formulovat volně s uvedením údajů daných zákonem:
  • identifikace žadatele – u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • charakteristika požadované informace;
  • způsob poskytnutí informace (písemně, k osobnímu vyzvednutí).